Cele

Cele działalności fundacji określa § 5 Statutu:

 1. Celem Fundacji jest rozwój i kształtowanie postaw przedsiębiorczych na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez:
  1. wspieranie ruchu młodzieżowego oraz studenckiego w Polsce i za granicą,
  2. inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.
 2. Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
  1. organizację i finansowanie konkursów, warsztatów i prelekcji,
  2. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej,
  3. tworzenie i finansowanie stypendiów,
  4. organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
  5. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 3. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa i dobra publicznego.

Nasze cele realizujemy poprzez nasze inicjatywy: